IPM Rattenbeheersing

Beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen
Voor bedrijven die buiten rodenticiden willen gebruiken, is het per 1 januari 2017 verplicht om zich te certificeren. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG).
Om tot een goede uitvoering te komen is KPMB gevraagd om op te treden als onafhankelijk schemabeheerder. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en met steun van de brancheorganisaties LTO, NVPB en PLA..N is hier hard aan gewerkt. Om het op een onafhankelijke wijze te organiseren is er een apart Centraal College van Deskundigen (CCvD) ingericht, waar belanghebbende partijen zitting in hebben. Hiermee wordt de onafhankelijkheid extra gewaarborgd. Het CCvD heeft invulling gegeven aan het certi­ficatieschema ‘IPM rattenbeheersing’ en dit is vervolgens van toepassing voor al het professionele gebruik van rodenticiden rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen. Dit houdt in dat de voorschriften gelden voor alle bedrijven, instanties en personen die dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals: plaagdiermanagementbedrijven, agrarische ondernemers of gemeentelijke diensten.
De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb en ILenT goedgekeurde handboek ‘beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en opslagplaatsen’ (HBR), dat is opgesteld door de branchevereniging NVPB. In februari 2016 zijn aanpassingen in het handboek goedgekeurd door het Ctgb en ILenT (handboek, versie 2.0) waardoor ook de positie van de agrariër duidelijk is beschreven. Het eigendomsrecht van het HBR is medio maart 2016 overgedragen van de NVPB op de stichting KPMB. De stichting KPMB zal zorgdragen voor het beheer van het HBR en borgen dat het HBR beantwoordt aan wet- en regelgeving en overige eisen voor een verantwoorde beheersing van rattenpopulaties.

Het Certificatieschema Rattenbeheersing versie 3.0 vindt u hier en het Interpretatiedocument Rattenbeheersing versie 3.0 vindt u hier.

Invulling overgangsperiode
De door de overheid vastgestelde overgangsregeling met einddatum is duidelijk. Zie hiervoor ook de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Als u als bedrijf de mogelijkheid wenst te behouden om anticoagulantia om gebouwen toe te passen, dan moet u reeds opgenomen staan in het register van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) én uiteraard volgens de gebruiksvoorschriften te werk gaan. Dit houdt onder andere in dat de rattenbeheersing geheel is gebaseerd op de principes van IPM. Vanaf 1 januari 2017 zal de inspectie professionals controleren, dit geldt voor de agrarische sector en voor professionele plaagdierbeheersing. Onder voorwaarden geldt tot 1 juni 2017 een overgangsregeling.
De voorwaarden zijn:
1. Ingeschreven zijn bij KPMB ofwel een overeenkomst zijn aangegaan met een (door KPMB) erkende CI; en
2. Met deze CI een auditdatum te hebben gepland, deze audit dient plaats te vinden vóór 1 juni 2017.

Projectgroep buitengebruik
KPMB
projectleiding
NVPB
lid
PLA..N
lid
          LTO Nederland lid

Leden van het Centraal College van Deskundigen
KPMB
Voorzitter
KPMB
projectleiding
          PLA..N lid
          NVPB lid
          CPMV lid
LTO Nederland
lid
ILenT
lid
Ctgb
lid
Dierenbescherming
lid
Wageningen Universiteit
lid
UU Faculteit Diergeneeskunde
lid
MPS-ECAS
lid
Rentokil
lid
Van Eck B.V.
lid
Bureau Erkenningen
lid
SPA-groep
lid
KAD
lid
          Ministerie van I&M lid
          C+ lid
          Tüv lid
          IsaCert lid
NBOV
agendalid
RIVM
agendalid
          GGD agendalid